Mosder Etik ve Sosyal İlkeler

MOSDER

Etik ve Sosyal İlkeler

Önsöz

MOSDER üyelerinin, kendilerini uymakla yükümlü gördükleri gücünü gönüllü katılımdan alan ve yol gösterici nitelikte olan ticari, etik ve sosyal davranış kurallarını ve ilkelerini tanımlar. MOSDER üyeleri ve kuruluşları, yurt içinde ve yurt dışında, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve davranışlarında ticari, etik ve sosyal ilkelere uygun tutum ve davranış içinde bulunur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesinde görev üstlenirler.

1. ETİK İLKELER

1.1 Tarafsızlık

Dernek başkanı ve yöneticileri, şahıslarını, şirketlerini ve markalarını ön plana çıkaracak ilişkiler ve tutumlar içinde bulunmazlar. Dernek çatısı altında özel menfaatler aramazlar.

1.2 Dürüstlük

1.2.1 Üyeler ve kuruluşları, evrensel etik değerler çerçevesinde onurlu ve dürüst davranış ilkelerine bağlı kalırlar.
1.2.2 Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında medyaya, kamuoyuna ya da kişilere yanıltıcı bilgi vermezler.

1.3 Güvenirlik

Birebir ticari ve sosyal ilişkilerinde daima karşılıklı güven anlayışına bağlı kalır; ülke ticari ve sosyal hayatında güven ortamının gelişmesi için gayret ederler.

1.4 Şeffaflık

Hissedarlarını ve yatırımcılarını, aynı zamanda gereken mevzularda kamuoyunu, şirket politikaları, performansı, çevre ve etik değerleri, işletmelerin yapı ve faaliyetleri konusunda, şeffaflık anlayışı içinde bilgilendirmede açık olurlar.

1.5 Sır

Ticaret ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak diğer üyeler ve kuruluşları ile ilgili ticari sırları ya da gizli bilgileri elde etmeye çalışmazlar. Müşterilerinin ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri açıklamazlar.

2. TİCARİ İLİŞKİLER

2.1 Üyeler ve kuruluşları, ticari hayatta haksız rekabete neden olacak (kayıt dışı satış yapmak, çocuk işçi çalıştırmak, sigortasız işçi çalıştırmak, insan sağlığını tehdit eden malzemeler kullanarak maliyet avantajı sağlamaya çalışmak gibi) uygulamalara yeltenmezler.
2.2 Ticari etiğe uymayan (hileli iflas, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, zimmet gibi) eylem ve davranışlardan uzak durur, bu ve benzeri suçları işleyen kişi ve kuruluşlarla ticari ilişkide bulunmazlar.
2.3 Başka firmaların ürünlerini kopya etmez ve personellerini kazanma adına gayret göstermezler.
2.4 Üyeler ve kuruluşları, tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk kurallarına saygılıdırlar.
2.5 Yasadışı ağaç kesimini teşvik etmez ve bunları satın almaz, kullanmazlar.
2.6 Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar, bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan zararların telafi edilmesi konusunda gerekeni yaparlar.

3. SOSYAL İLKELER

3.1 Üyeler ve kuruluşları, her türlü eylem ve tutumlarında ülke huzuru ve refahını gözetirler.
3.2 Çalışanların sosyal haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, mezhep, siyasi ve felsefi düşünce, yaş ve cinsiyete dayanan bir ayrımcılık yapmazlar.
3.3 Çalışanların sosyal güvencelerini sağlar; işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gereken önlemleri alırlar.

4. İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRENİN KORUNMASI

Üyeler ve kuruluşları, tüm faaliyetlerinde insan sağlığı konusunda duyarlı davranırlar; doğal, kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasıyla ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.