Mosder Tüzük

MOSDER

Tüzük

ANA TÜZÜK

HÜKÜMLER

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI

Derneğin ismi Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’dir.
Derneğin kısa adı MOSDER, merkezi İstanbul İlidir.

MADDE 2 – AMAÇ

Üyeleri arasında dayanışmayı sağlayarak, ortak amaçları ile ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek, sektör bazında karşılaşılan sorunların çözümüne önderlik etmek ve mobilya sanayicilerinin birlik ve beraberliğini sağlamaktır.

MADDE 3 – FAALİYETLER

Derneğin amaçlarına ulaşması için yapacağı faaliyetler şunlardır:

I. Yurtiçi ticaret odaları, sanayi odaları, diğer meslek kuruluşları ve yurtdışındaki mesleki kuruluşlar ile karşılıklı olmak kaydıyla işbirliği yapmak,
II. Sektörün gelişmesinin sağlanması ve haksız rekabetin önlenebilmesi için, idari ve hukuki girişimlerde bulunmak ve üyelerinin haklarını korumak,
III. İmalatta kullanılacak malzemelerin, TSE ve uluslararası standartlar ile şartnamelere uygun seçilerek, istenen kalitede ürün için gerekli girişimlerde bulunmak,
IV. Sektördeki teknik ve ekonomik gelişmelerden dernek üyelerini haberdar etmek,
V. Mobilya ihracatında ve yurtdışı fuarlara katılımda koordinasyon sağlamak, gelişmeleri takip etmek ve gerekli işlemleri yürütmek,
VI. Sektör ve üyeleri ile ilgili kanun, kararname, ileriye dönük plan ve program konularında görüşleri tespit etmek ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,
VII. Sektörün sağlıklı gelişmesi ve tüketicinin bilgilendirilmesi için araştırma, yayın, toplantı ve seminerler yapmak,
VIII. Mobilya sektörünün diğer kollarında çalışan derneklerle işbirliği yapmak,
IX. Sektörün ve üyelerinin faydalanabileceği, üyeler arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlayacak tesisler satın almak ve taşınmaz mal edinmek, satmak veya kiralamak, Dernek ihtiyacı için her türlü menkul ve motorlu vasıta vs. satın almak,
X. Sektörün gelişimi için, eğitim kuruluşları ile (üniversiteler, meslek okulları)işbirliği yapmak, çalışmaları desteklemek,
XI. İktisadi işletme kurmak ve bu yolla ortak fayda temin etmek üzere faaliyetlerde bulunmak.

MADDE 4 – KURUCU ÜYELER

Dernek Kurucularının Ad ve Soyadları ile Meslek, İkametgâh ve taabiyetleri aşağıdaki gibidir.

KURUCU ÜYELER

ADI SOYADI TABİYETİ MESLEĞİ
Davut DOĞAN
İstiklal Mh. C.Topel Cd. No:21
T.C.
Biga-Çanakkale
Sanayici
Muzaffer ÇİLEK
Yeşil Bursa Cd. No:39/3
T.C.
İnegöl/Bursa
Sanayici
Erbil SARAY
Ataköy 7-8. Ks. C-4 B1 D29
T.C.
İstanbul
Sanayici
Fahri ALP
Bilkent 2.Park St.G1B1, N:1-G, D:28
T.C.
Ankara
End. Müh.
Saffet ARSLAN
Aşağı Mh. CamiKebir Sk. N:24
T.C.
Hacılar/Kayseri
Sanayici
Yusuf BOYDAK
P.Yolu Sk. N:11-13 Mert Ap.
T.C.
Suadiye-Kadıköy-İstanbul
Sanayici
Nazif TÜRKOĞLU
Erciyesevler Mh. Güney Sk. N:44/26
T.C.
Kayseri
Sanayici
Ali DAVULCUOĞLU
372/4 Sk. N:14
T.C.
Bornova/İzmir
Sanayici
İsmail DOĞAN
İstiklal Mh. C.Topel Cd. N:29
T.C.
Biga-Çanakkale
Sanayici
A. Kasım ÖZKAN
E.Küçük B.Köyyolu Şekerevler,N31 B20
T.C.
Kadıköy/İstanbul
Sanayici

MADDE 5 – ÜYE OLMA HAKKI

Derneğin amacını benimseyen ve görevlerini gerçekleştirmeyi isteyen, medeni haklarını ve kullanma ehliyetini ifa etmekten men edilmiş bulunmayan ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olabilir. Yeni üye başvurularının kabulü yönetim kurulu kararıyla olur. Dernek yönetim kurulu, üyelik müracaatları için 30 gün içinde üyeliğin kabul veya reddini başvuru sahibine bildirir. Yönetim kurulu üyelik reddi sebebini açıklamak zorunda değildir. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa eden üye, istifa tarihine kadar olan aidat mükellefiyetini yerine getirmek zorundadır.

Derneğe tüzel kişiler de üye olabilir. Ancak; tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık ve temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE 6 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

a) Derneğe üye şartlarını kaybetmiş olmak,
b) Dernek tüzüğüne aykırı davranmak,
c) Aidat borcu 6 ayı geçmiş olan üyeye bir defa uyarılmak suretiyle 30 günlük ödeme süresi verilir. Bu sürede aidat borçlarının tümü ödenmediği takdirde borçlu üyeye ikinci bir uyarı ile 15 günlük süre verilir. İkinci uyarı neticesinde de borcunun tamamını ödemeyen üye, üyelikten çıkarılır ve aidat borcu hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tahsil edilir. ,
d) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
e) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
f) Yetkisi olmadan derneği kendi menfaatleri için kullanmak,
g) Kendi başına yetkili olmadığı halde, yetkili organların bilgi ve onayı dışında dernek hakkında açıklamalarda bulunmak,
h) Derneğe tutum, tavır ve davranışlarıyla zarar vermek,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, Genel Kurul’a itiraz hakları vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 7 – ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Her üye dilediği zaman yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden istifa etme hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten istifa etmiş sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve kişisel yönden ana tüzük ve yasalardaki şartları taşıyan gerçek kişiler derneğe asil üye olmak isteklerini Yönetim Kuruluna, derneğin üç asil üyesinin takdimiyle birlikte ve yazılı olarak başvurmak suretiyle yapabilirler. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için, ayrıca Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

MADDE 8 – YILLIK AİDAT

Üyelerin yıllık aidat bedellerinin belirlenmesi yetkisi MOSDER yönetim kuruluna verilmiştir. Aidat bedelleri üyeler tarafından her yıl ocak ayı içerisinde nakit veya 6 ay vade süresini geçmeyecek şekilde düzenlenmiş çek-senet ile tek seferde ödenecektir. Ayrıca Derneğe ilk üyeliği kabul edilişinde 10.000.-TL derneğe giriş ücreti alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 9 – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır:

I. Genel Kurul
II. Yönetim Kurulu
III. Denetleme Kurulu

MADDE 10 – GENEL KURUL

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 11 – ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik Posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12 – TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetimi ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 13 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 14 – TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 15 – GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ:

Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanabilir:

I. Dernek organlarının seçimi,
II. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
III. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülüp, yönetim kurulunun ibrası,
IV. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,
V. Dernek için taşınmaz malların satın alınması mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
VI. Derneğin fesih edilmesi,
VIII. Yurtdışında faaliyette bulunma ve temsilcilik açılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
IX. Derneğin federasyona ve konfederasyona katılması ve ayrılması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
X. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması ve aynı amaçlı dernekler ile iş birliği yapılması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,

MADDE 16 – OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 17 – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu 7 ASİL ve 7 YEDEK üye olarak genel kurulca Gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste iki veya toplam beş kez katılmayanların, yönetim kurulu üyelikleri düşürülür.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

I. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
II. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
III. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak,

Yönetim Kurulu görev bölümü Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve üyelerini seçilenler arasında belirler. Yönetim Kurulu ve belirlenen Başkan’ın görev süresi 3(üç) yıldır. Bir kimse en fazla1(bir) defa Başkan seçilebilir. Başkan’ın ölmesi, istifa etmesi vb nedenler ile Başkanlık görevinin sona ermesi hallerinde Yönetim Kurulu Üyeleri arasından belirlenecek yeni Başkan’ın görev süresi bu süreden sayılmaz. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır.

MADDE 18 – YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 19 – DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu 3 ASİL ve 3 YEDEK olmak üzere genel kurulca genel oyla seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ay aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantıda genel kurula sunar.

MADDE 20 – GENEL SEKRETERİN ATANMASI

Yönetim Kurulunca Derneğin çalışmalarını yürütmek üzere ücretli ve üç yıla kadar sözleşmeli bir Genel Sekreter atanır. Genel Sekreterin ücreti, terfii ve işine son verilmesi yönetim kurulu kararı ile olur.

MADDE 21 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

I. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
II. Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
III. Dernek bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları yapmak, bilgi ve istatistik toplamak, ilgili yayınları derlemek ve bunlar hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek,
IV. Dernek çalışmaları hakkında yürütme kuruluna bilgi vermek.
V. Ayda bir düzenlenecek bilanço ile mali durumu tespit etmek ve yönetim kuruluna bilgi vermek.
VI. Üyelik Ödeneği ve başka gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak.
VII. Ana tüzüğün öteki maddeleri ile verilmiş ve yönetmeliklerle verilecek yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
VIII. Yönetim Kurulu görevlendirme kararı çerçevesinde Derneği temsil etmek.
IX. Yukarıda yazılı olanlar dışında yönetim kurulu tarafından verilen dernek işleriyle ilgili görevleri ifa etmek.

MADDE 22 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, mesleki ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 23 – DERNEĞİN GELİRLERİ

I. Üye aidatları
II. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, bale, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
III. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
IV. Bağış ve yardımlar
V. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
VI. Diğer gelirler

MADDE 24 – DEFTER VE KAYITLAR

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

I. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri derneğe giriş tarihleri ve üye aidat miktarları bu deftere yazılır.
II. Karar Defteri: Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
III. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve Giden evraklar tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalanarak saklanır.
IV. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır.
V. Demirbaş defteri: Derneğe alınan Demirbaşlar bu deftere işlenir ve demirbaş dosyası tutulur.
VI. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Bu deftere Dernek için Maliyeden alınan alındı makbuzları cilt ve seri numarasına göre kayıt edilir. Bu defterlerin noter’den tasdikli olması zorunludur.

MADDE 25 – GELİR VE GİDERLERDE USUL

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 26 – DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak dernek tüzüğünde yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerde dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı birim metinler hazırlatıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

MADDE 27 – TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

MADDE 28 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve genel kurul toplantısından en az 15 gün önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşuluyla genel kurul kararıyla tüzük değiştirilebilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 29 – FESİH HALİNDE DERNEĞİN TASFİYE ŞEKLİ

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulu derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda bulunmaları gerekir. İlk toplantıda çoğunluk olmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıda sayı yönetim ve denetleme kurulunun iki katının katılımı ile fesih konusunu görüşebilir. Fesih konusunun kararını katılan üyelerin 2/3’nin vermesi zorunludur. Derneğin feshine karar verildikten sonra, yönetim kurulu 5 gün içinde Mülki Amirliğine yazı ile bildirir.

MADDE 30 – DERNEĞİN TASFİYE ŞEKLİ

Fesih kararı ile birlikte derneğe ait para ve mallar, derneğin borcu ödendikten sonra kalan para ve malları genel kurulunca uygun görüleceği aynı amaçlı bir derneğe devredilir.

MADDE 31 – TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 32 – YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 33 – KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

MADDE 34 – DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 35 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLLERİ

Dernek borçlanma yapamaz.

MADDE 36 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.